Opis

          PKO Bank Polski zamierz zbyć nieruchomość :

 

 

 Adres sprzedawanej Nieruchomości 

Radom ul. Czachowskiego 21a (woj. Mazowieckie, 26-600 Radom)

Opis Nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • prawo własności do lokalu niemieszkalnego o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 2524,61 m2 położonego w Radomiu przy ulicy Czachowskiego 21a w województwie mazowieckim, wraz z udziałem wynoszącym 252461/1004205 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr, 69/9, 69/10, , 140/3, 141/1 o łącznej powierzchni 0,6611 ha,

oraz

  • udział wynoszący 252461/1004205 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 72/1 i 72/2 o łącznej pow. 0,0781 ha.

 

Lokal niemieszkalny usytuowany jest na parterze, pierwszym i drugim piętrze oraz w piwnicy budynku, składa się z pomieszczeń biurowych, pomieszczeń technicznych, korytarzy, sali operacyjnej, zaplecza dla personelu, wc, szatni.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia ARII.7120.308.2012.LR z dnia 17.12.2012 r., przedmiotowy lokal uzyskał samodzielność i posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW RA1R/00079550/8.

Dla działek ewidencyjnych nr, 69/9, 69/10, 140/3 i 141/1 urządzona jest księga wieczysta nr RA1R/00079547/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dla działek ewidencyjnych nr 72/1 i 72/2 urządzona jest księga wieczysta nr RA1R/00017636/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 2 089 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto.


Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu) można uzyskać w Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie, przy. ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniela Chęcia (tel. 81 537 30 78, kom 724 132 479, adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00

 Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem.

 Transakcja sprzedaży Nieruchomości podlega fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli Nabywcą będzie czynny podatnik VAT, możliwy jest wybór opcji opodatkowania transakcji, przy czym w takim przypadku wskazane jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego do Krajowej Informacji Skarbowej

W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania transakcji podatkiem VAT, sprzedaż nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji, płatnym przez Nabywcę.

 Niezależnie od wybranego przez Nabywcę sposobu opodatkowania transakcji, w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie opodatkowania sprzedaży do daty zawarcia transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji, inne stanowisko w kwestii jej opodatkowania, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do uregulowania należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług lub odpowiednio podatku od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności) można uzyskać w Departamencie Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie przy ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniel Chęcia (tel. +48 537 30 78 pokaż numer kom +48 724 132 479  , adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00
Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem.

Udział w procesie sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: +48 800 302 302 pokaż numer .
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

 

 

 

Z

 

 

 

Powierzchnia: 2524,61
Cena: 2.089.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: lokal użytkowy