Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2014r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 16 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 115 o pow. 0,0531 ha położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul.Strażackiej - zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalno-użytkowym, częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 495,00m2 (w tym część handlowa 175,00m2)-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Dane zawarte w księdze wieczystej, dotyczące powyższej nieruchomości nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu albowiem istnieje niezgodność pomiędzy wpisami w dziale I-O księgi wieczystej a ewidencją gruntów i budynków w zakresie numeru działki i jej powierzchni oraz nazwy ulicy przy której jest położona. W obwieszczeniu zostały przyjęte dane z ewidencji gruntów.

Suma oszacowania wynosi 832.600.00 zL zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 624.450.00 zLLicvtant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83.260,00 zł.Rekoimia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie 'właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15102052000000460200209007 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucjń i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz ul. Słowackiego 12 ; 87-700  Aleksandrów Kujawski, tel.: 54 282 25 96 ; E-mail: aleksandrow@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115433

Numer oferty: L/149/N/01/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 624.450.00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Dom