Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. ks.J.Popiełuszki 3 A ( tel.42 716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10 LUTEGO 2015 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibe przy ul. Sokołowska 6 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: 95-070 gmina Aleksandrów Łódzki, Nowy Adamów, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu gruntu o numerze ewidencyjnym 84/1. Działka posiada równinne ukształtowanie terenu. Przestrzennie tworzy kształt prostokąta.

Powierzchnia działki równa jest 1217 m2. Nieruchomość jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach stalowych na podmurówce. Wjazd na nieruchomość zorganizowany od strony zachodniej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem garażu, wc i kojec (ogrodzenie) dla psów oraz studnią.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, piętrowy, bez poddasza, wzniesiony w technologii tradycyjnej - inwestycja w trakcie realizacji.

Suma oszacowania wynosi 330 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  220000,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996 nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.l4:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul.Sokołowska 6 ( I Co 977/13) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: : obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3 a, 95-100 Zgierz  tel.: 042 7161039 fax.: 042 7161039mail: zgierz2@komornik.pl

 

Numer oferty: L/163/N/01/15
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka