Opis

Komornik   Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej   wiadomości,   że   w   dniu   08-01-2014 o godz. 14:50   w   budynku   Sądu   Rejonowego   w   Zgierzu z siedzibą   przy   Sokołowska   6,   95-100  Zgierz, pokój VIII,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości , położonej   przy    ul. Sarenki      95-070 Aleksandrów Łódzki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako pojedyncza działka o Nr. 88/3 położona w obrębie 11 o powierzchni 0,0901ha, w jednostce rejestrowej G215, o kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta . Działka gruntu zlokalizowana jest jako skrajna ostatnia przy ul. Sarenki która na tym odcinku jest bez wylotu , ogrodzona. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalny jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym zamieszkały z garażem w bryle budynku.

Suma oszacowania wynosi 662 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 496 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie KS przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz

tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39

Numer oferty: L/15/N/12/13
Region: łódzkie
Cena: 496.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka