Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-04-2015r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, 80-802 Gdańsk, ul.3 Maja 9a sala E 1.1 OA odbędzie się:pierwsza licytacja nieruchomościwe wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: Bąkowo, Kasztanowa, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotowy lokal ma powierzchnię użytkową 70,20 m2, usytuowany jest na I piętrze i zgodnie z danymi zawartymi w księdze wieczystej składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i garderoby. Z w/w nieruchomością związany jest udział wynoszący 25/100 części w prawie własności nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 262 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika;

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdańsku 80 10201811 0000 0702 0179 0864

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00_ do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Poludnie w Gdańsku Alicji Julke-Kostrzewa, Kancelaria komornicza w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 137/2(w godzinach otwarcia kancelarii) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe  w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa Kancelaria Komornicza w Gdańsku 80-138 Gdańsk ul.Kartuska 137/2   

tel. 58-322-16-16 e-mail: gdanskjulke-kostrzewa@komornik.pl gdansk-komornik.pl                                                                                                      

 

Numer oferty: L/94/N/02/15
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie