Opis

Komornik   Sądowy   przy  Sądzie  Rejonowym  w  Gryfinie  na  podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  lokalu mieszkalnego położonego przy Swobnica 162, 74-110 Banie, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 60 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 050,00 zł. 

Dodatkowe informacje: lokal mieszkalny  o pow. 67,60m2; trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i spiżarka wraz z udziałem 1544/10000 w cz. Wsp .nieruchomości objętej KW. 

Przystępujący   do   przetargu   zobowiązany  jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce,   którą   należy   wpłacić   w   biurze   komornika   do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji    albo  złożyć   w   książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej  w  upoważnienie    właściciela   książeczki  do  wypłaty  całego  wkładu  stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie   wstrzymujące   egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze   wieczystej   lub   przez   złożenie   dokumentu   do   zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,  nie  będą  uwzględnione  w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino tel. 914162979 / fax. 914162979.

 

Numer oferty: L/76/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 45 375,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie