Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Swobnica, 74-110 Banie, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny  o pow. 67,60m2; trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i spiżarka wraz z udziałem 1544/10000 w cz. W sp. nieruchomości objętej KW.

Suma oszacowania wynosi 60 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Michał Krajewski

Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino

tel. 914162979 / fax. 914162979

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/188660

Numer oferty: L/77/N/12/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 40.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie