Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2015r. o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie mającego siedzibę przy ul. Młyńska 59 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania ułamkowej części nieruchomości w postaci działki nr: 113/1 o pow . 1100 m.kw. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek gastronomiczny w zabudowie wolnostojącej parterowy, częściowa podpiwniczony z poddaszem - pow. użytkowa budynku 311,43 m.kw. oraz 189,92 m.kw. pomieszczeń pomocniczych w piwnicy budynku. Przy zachodniej granicy działki zlokalizowany jest budynek gospodarczy o pow. użyt. 24,45 m.kw.położonej: 16-320 Bargłów, Bargłów Kościelny, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 452 094,00 zł, w tym wartość udziałów 4/6 - 301.396,00zł., oraz dwóch udziałów po 1/6 - 75.349,00zł. każdy, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i dla całej nieruchomości wynosi 339 070,50zł., w tym udziałów 4/6 ; 226.047,00zł. oraz dwóch udziałów po 1/6 - 56.511,75 zł  każdy. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest dla całej nieruchomości 45 209,40 zł., w tym do udziałów w 4/6 części - 30.139,60zł. oraz dwóch udziałów po 1/6 - 7.534,90 zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków' uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 20106000760000401540016379 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc  w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w: dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Augustowie przy ul. Młyńska 59 w pok. 216 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastrzega się, że licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyn.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop Kancelaria Komornicza w Augustowie 16-300 Augustów Żabia 9/2a tel. 0(87) 643-74-11 e-mail: augustow@komomik.pl

 

Numer oferty: L/115/N/04/15
Region: podlaskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny