Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2015 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c/sala 405, 10-165 Olsztyn, pokój 405, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Bartołty Wielkie , 11-010 Barczewo, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: niezabudowana działka gruntu nr 340/21 o powierzchni 3,2658 ha

Suma oszacowania wynosi 131 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA 83106000760000326001575063.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4, Olsztyn, 10-534 Olsztyn tel. 895272662 6789701 / fax. 895272662.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/195175

Numer oferty: L/99/N/01/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 98.475,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka