Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-06-2014r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie Zamiejscowe Wydziały z/s w Rawiczu ul. I. Buszy 1 Rawicz 63-900 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Bartoszewice  gm. Jutrosin, nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 72/1, 73/1 o łącznej pow. 1,0400ha zabudowana wielofunkcyjnym budynkiem produkcyjno-biurowo-magazynowym z częścią mieszkalną oraz budynkiem garażowo-magazynowym i wiatami. Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 3080m2 z tego przypada na: część przemysłowo-mieszkalną 1975m2, budynek magazynowo-garażowy 390m2, wiata 715m2. Teren nieruchomości ogrodzony i zagospodarowany. Przedmiotowe działki położone są obok siebie i stanowią całość gospodarczą. Teren lokalizacji uzbrojony jest w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, telefoniczną. Odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego.

Suma o  szacowania   wynosi   1 485 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania i wynosi  990 000,000zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 148 500,00zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853 Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lesznie mieszczącym się pod adresem: ul. I. Buszy 1, Rawicz, 63-900 Rawicz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Mikołaj Kobus

Kancelaria Komornicza, ul. Wazów 10, Rawicz, 63-900 Rawicz

tel. 655454935 / fax. 655454935

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/141886

 

Numer oferty: L/164/N/05/14
Region: wielkopolskie
Cena: 990.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny