Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali nr 330 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

                                                       DRUGA LICYTACJA

nieruchomości oznaczonej jako: grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Będzinie, ul. Wapienna, Zagórska i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie. 

Na terenie nieruchomości znajduje się m.in. budynek biurowo-socjalny z przewiązką, o powierzchni użytkowej 1057,70 m2 oraz hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 1133,50 m2, połączona z tym budynkiem ww. przewiązką. Adres administracyjny nieruchomości: Będzin, ul. Zagórska.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2.891.730,00 zł (wskazana cena zawiera podatek VAT)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 1.927.820,00 zl (wskazana cena zawiera podatek VAT).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 289.173,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Przeglądnie akt egzekucyjnych możliwe na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński Kancelaria Komornicza w Będzinie, 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 8/1 b tel./fax 32 764 80 87 | www.komornikbedzin.pl

Numer oferty: L/55/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 1.927.820,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny