Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowiewynika,

iż w dniu 09.06.2015r. o godz. 10.15

w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie przy ul. Okrzei 4 w sali nr 302

odbędzie się II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

Nieruchomość poł. w Bełchatowie, przy ul. Pabianickiej , Obręb 4, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi KW.

Nieruchomość stanowi zabudowana działka nr 3/8 o pow. 1,2026 ha (zabudowę stanowi: budynek produkcyjno-socjalny o pow. użyt. 1198,12m2, budynek produkcyjno-magazynowy o pow. użyt. 473,39 m2, budynek produkcyjno-magazynowy o pow. użyt. 318,82 m2, magazyn z wiatą o pow. użyt. 688,05 m2, domek drewniany o pow. użyt. 28,02 m2, garaż o pow. użyt. 16,62 m2, suszarnia o pow. użyt. 247,24 m2, kotłownia o pow. użyt. 102,65 m2). Na nieruchomości ustanowiona nieodpłatna i na czas nieograniczony służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 3/8 pasem o szer. 3m wzdłuż drogi do ul. Pabianickiej od granicy działki 3/9 od strony północnej; w celach zabudowy, modernizacji, konserwacji oraz korzystania z wybudowanych na działce 3/8 instalacji i urządzeń

1

2 485 000,00

2 485 000,00

Telefon kontaktowy do Komornika: 44 635 04 80

 Adres Kancelarii Komorniczej: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17

e-mail: belchatow1@komornik.pl

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 485 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 656 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 248 500,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto kancelarii komornika PKO BP SA O/C w Bełchatowie nr 70 10203958 0000 9702 0065 8591, najpóźniej na dzień przed terminem licytacji.

W zakresie kwoty oszacowania nieruchomości, biegły sądowy określił wartość nieruchomości netto. Komornik na podstawie art. 18 w związku z art. 41 i 42 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem art. 43 ust. 1 powołanej ustawy oraz art. 30 ustawy ordynacja podatkowa, na podstawie stanu faktycznego i prawnego w zakresie obowiązków po stronie dłużnika, może uwzględnić właściwą stawkę podatku od towarów i usług, która doliczona zostanie do kwoty oszacowania i wywołania, wykazanej w protokole opisu i oszacowania nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Numer oferty: L/108/N/05/15
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny