Opis

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Józefa Piłsudskiego 15, dalej „Nieruchomość”

 

 • Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całośc 

 

 1. Adres sprzedawanej Nieruchomości: Biała Podlaska ul. Józefa Piłsudskiego 15 (woj. lubelskie, 21-500, Biała Podlaska)
 2. Opis Nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest: 
 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 15, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1460 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,1336 ha, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budynków: biurowego i garażu. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00057190/3.
 • prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1462/10 (obręb nr 0001), o powierzchni, 0,0235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00083750/8.

 

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z inwentaryzacją z sierpnia 2015 r., powierzchnia netto budynku biurowego posadowionego na działce nr 1460 wynosi 731,47 m2. Istnieje rozbieżność pomiędzy powierzchnią ujawnioną w księdze wieczystej, powierzchnią ujawnioną w ewidencji gruntów i budynków oraz powierzchnią wskazaną w inwentaryzacji. Dodatkowo w budynku znajduje się strych nieużytkowy, w przypadku którego powierzchnia podłogi wynosi 355,25 m2.

Powierzchnia netto garażu wynosi około 34 m2, przy czym Bank zaznacza, że nie jest w posiadaniu inwentaryzacji tego budynku.

 

 • Cena

 

 1. Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 1 760 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, w tym:
 • 1 650 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto – prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 1460, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budynków,
 • 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto – prawo użytkowania wieczystego działki nr 1462/10.W zakresie prawa użytkowania wieczystego działki nr 1460 i prawa własności posadowionych na tej działce budynków, transakcja będzie podlegała obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1462/10, transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Przy czym, w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.
 •  

 

W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1460 i prawa własności posadowionych na tej działce budynków, będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji, płatnym przez Nabywcę.

 

 • Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.
  1. Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 15”, należy składać na adres: Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości00-854 Warszawa
  3. w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r do godz. 15:00.
  4. Al. Jana Pawła II 25, I piętro, pok. BSN
  5. PKO Bank Polski SA
  6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt.2.
  7.  
 • Dane które powinna zawierać oferta.
    1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
    2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
    3. numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
    4. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1061), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości,
    5. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
    6. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
    7. oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
    8. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów.
    9. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3- Zwrot wadium,
    10. oferowaną łączną cenę netto wraz z podaniem rozbicia tej ceny na cenę netto oferowaną za prawo użytkowania wieczystego działki nr 1460, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, oraz na cenę netto oferowaną za prawo użytkowania wieczystego działki nr 1462/10,
    11. datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.
 •  

 

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

 

 • Informacja o WADIUM
 • Kwota wadium wynosi 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
 • Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Piłsudskiego 15.”
 • Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 • Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

 

 1. Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku cudzoziemców termin ten wynosi 13 tygodni.

 

 • Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży  

 

  1. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.
 • Kryterium wyboru 

 

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.
 • Rozstrzygnięcie Przetargu
  1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
  2. Bank zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.
  3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
  4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego:

 

 1. w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo
 2. w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.
   1. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu.
 • Dodatkowe informacje

 

  1. Działki nr 1460 i 1462/10 zlokalizowane są na terenie objętym I etapem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska obejmującego teren „Centrum”, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/141/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 października 2004 r., ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 25, poz.818 z dnia 4 lutego 2005 r. Najważniejsze ustalenia wynikające z Planu przedstawia Załącznik nr 4 do Warunków Przetargu. Cala treść planu jest publicznie dostępna.
  2. Obie działki znajdują się na terenie układu urbanistycznego m. Białej Podlaskiej, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/656.
  3. Działka ewidencyjna nr 1462/10 (obręb nr 0001) o pow. 0,0235 ha podlega prawu pierwokupu na rzecz Gminy Biała Podlaska.
 1. Odwołanie przetargu 
 2. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem

       Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń     
 2. Załącznik nr 2 – Konflikt interesów
 3. Załącznik nr 3 – Zwrot wadium
 4. Załącznik nr 4 – wypis i wyrys z MPZP

         

 1. Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu) można uzyskać w Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie, przy. ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniela Chęcia (tel. 81 537 30 78, kom 724 132 479, adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00
Region: lubelskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny