Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Białej   Podlaskiej   Mirosław   Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2015 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Narutowicza, 21-500 Biała Podlaska. 

Suma oszacowania wynosi 2 251 687,20 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 688 765,40 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 225 168,72 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz Kancelaria Komornicza, Sadowa 11-21/9, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska tel. (83) 342-68-91 / fax. (83) 342-68-91.

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241716

 

Numer oferty: L/133/N/08/15
Region: lubelskie
Cena: 1.688.765,40 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny