Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicja Wysocka - Wasiluk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-01-2014r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Białymstoku 15-950 BIAŁYSTOK, ul. Mickiewicza 103 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 424/6 oraz 424/2 o łącznej powierzchni 830m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. 286m2 położonej: 15-612 Białystok, Polowa  dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Suma oszacowania wynosi 540 224,00zł. w tym:

wartość działki nr 424/2 na kwotę 67 599,00zł
wartość działki nr 424/6 na kwotę 28 549,00zł.
wartość budynku na kwotę444 076,00zł.

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 405 168,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54.000,00 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić gotówką w kasie kancelarii na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 14 12405211 1111 0000 4922 7648 najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg tj. do dnia 16-01-2014.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika oraz Sądzie Rejonowym w Bałymstoku ul. Mickiewicza 103- w czytelni Sądu Rejonowego (I piętro sygn sprawy' II Co 5078/13) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy (dawniej Rew VII) przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicja Wysocka - Wasiluk Kancelaria Komornicza w Białymstoku 15-879 Białystok ul Stołeczna 2 lok 309 te!. 857461506 fax 856745472 e-mail: www komornik-blalystok

Numer oferty: L/48/N/01/14
Region: podlaskie
Cena: 405.168,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka