Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Tomasz Żakowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2015r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja: ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o obszarze 54,1000 m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc i hol. położonego: 15-666 Białystok, Szarych Szeregów.

Suma oszacowania wynosi 196.671,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147.503,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.667,10 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA O/Białystok 84 12405211 1111 0010 2541 5473 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego (Sygn. akt II Co 5477/14). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Tomasz ŻakowiczKancelaria Komornicza ul. Legionowa 14/16/118, 15-099 Białystok tel. 857421649 e-mail: bialystok.zakowicz@komomik.plwww.komomikbialystok.pl

 

 

Numer oferty: L/156/N/01/15
Region: podlaskie
Cena: 147.503,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie