Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Artur Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2015 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Biedaszki Małe 2B, 11-400 Kętrzyn.

Suma oszacowania wynosi 60 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 037,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 005,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 48203000451110000002057290.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

11.09.2015 - 24.09.2015

15:00 - 16:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie mieszczącym się pod adresem: Sikorskiego 66, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Artur Rodak Kancelaria Komornicza, ul. Daszyńskiego 37, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn tel. 89 751 16 14 / fax. 89 751 16 14.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240260

 

Numer oferty: L/128/N/08/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 45.037,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie