Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-08-2014r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 22 w sali nr 15, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 5, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Strzecha", dla którego Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą. 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 51,40m2. Składa się on z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Lokal położony jest na dziesiątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Suma oszacowania wynosi 132 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 280,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w siedzibie kancelarii lub na dwa dni przed terminem licytacji na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02 84370002 0GI0 0154 8545 0001.

Rękojmia może zostać złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz ul. Piastowska 15/443-300 Bielsko-Biała tel 033 816-10-52 e-mail:bielsko.biala.wojtowicz@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/16/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 99.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie