Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 czerwca 2014 r. o godzinie 11:30 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 odbędzie się:

                                                       PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Bielsku-Białej przy ul. Wadowickiej 7, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą. Lokal w zasobach Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mieści się na 4 piętrze w budynku dziesięciopiętrowym, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 43,70 m2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 107.370,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.: 80.527,50zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 10 737,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w  Bielsku-Białej                      

 Arkadiusz Maj Kaneelaria Komornicza w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 24/8a

tel./fax 33 816 86 16 www.komornikbielsko-biala.pl e-mail: bielsko.biala4io)komornik.pl Nr konta: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

 

Numer oferty: L/182/N/05/14
Region: śląskie
Cena: 80.527,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie