Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 10:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 odbędzie się:

                                                              PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą  położonej w Bielsku-Białej Aleksandrowicach przy ul. Wiśniowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 508/29 o pow. 0.0494 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednorodzinnym, piętrowym, podpiwniczonym, z garażem w bryle budynku.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 290 440,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.: 217 830,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                      

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj> Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 24/8a tel./fax33 8l6 86 16 www.komornikbielsko-biala.pl e-mail: bieIsko.biala4@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115454

                                                                               

Numer oferty: L/62/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 217.830,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka