Opis

Komornik  Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-02-2014r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 22 w sali nr 15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 0,0685 ha,   zabudowanej   budynkiem   mieszkalnym   jednorodzinnym   w zabudowie bliźniaczej,  o   pow. użytkowej  104,79 m2,   położonej:   43-300 Bielsko-Biała, ul. Wspólna, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą.

Suma     oszacowania     wynosi     229 400,00  zł,     zaś     cena   wywołania  jest  równa  3/4 sumy   oszacowania i    wynosi    172 050,00  zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 940,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w siedzibie kancelarii lub na dwa dni przed terminem licytacji na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02 84370002 0010 0154 8545 0001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.           

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz

Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul .Piastowska 15/4

tel. /fax 033-8161052 e-mail: bielsko.biala.wojtowicz@komomik.pl

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/109866

Numer oferty: L/30/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 172.050,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka