Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2015r. o godz.09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy Podwale 2 w sali nr 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym składającej się z działki 153/2 o pow.0,13 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem sprzed 1945 roku o pow.zabudowy ok. 11 5 m2 w tym pow.użytkowa 53,60 m2. Budynek w miernym stanie technicznym-nie nadaje się do dalszej eksploatacji bez przeprowadzenia gruntownego remontu.

Nieruchomość położona jest 68-206 Bieniów, Dolna,  dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość jest użytkowana przez osobę trzecią.

Suma oszacowania wynosi 65 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 750.00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 500,00zł.

Rękojmia powinna być złożona ( zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni W BK SA 1 O. w Żarach 76 10902561 0000000105557961

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żarach przy Podwale 2 pok. Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby tc przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rcw.l) przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek Kancelaria Komornicza ul.Rynek 8-9, 68-200 Żary tel. 0 prefix 68 363-18-00 e-mail: ksrl .zary@wp.pl

 

Numer oferty: L/194/N/05/15
Region: lubuskie
Cena: 48.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka