Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Joanna Kowalska Kancelaria Komornicza w Tychach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-12-2013 r. o godz 10:00 w sali nr 103 Sądu Rejonowego w Tychach odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości: BIERUŃ, ul. Nadbrzeżna stanowiącej własność dłużnika: posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 392.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 294.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Tychach Joanna Kowalska

Kancelaria Komornicza w Tychach

ING Bank Śląski S.A. nr 68105013991000009072781728

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35

tel.(32) 780-30-90; tychy.kowalska@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/108112

Numer oferty: L/29/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 294.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka