Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy ul. Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 3B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Zamoyskiego 46, 09-320 Bieżuń, dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: 

działka gruntu nr 1133 o pow. 0,0689ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym piętrowym, całkowicie podpiwniczonym z garażem w poziomie piwnicy o pow. użytkowej 146,23m2; - działka gruntu nr 1134 o pow. 0,0240ha zabudowana budynkiem garażowo-gospodarczym z poddaszem składowym o pow. użytkowej 42,84m2. 

Suma oszacowania wynosi 211 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 745,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 166,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM CIECHANÓW 94 1020 1592 0000 2602 0054 3520.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mławie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych Kancelaria Komornicza, ul. Płocka 39, Mława, 06-500 Mława tel. 236545003 / fax. 236545003.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218743 

http://otodom.pl/licytacja-nieruchomosci-nr-kw-pl2m-00001457-4-id38586082.html

Numer oferty: L/5/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 158.745,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka