Opis

                           WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 

                                                                        "WARUNKI"                            

 Przetarg dotyczy: sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 75, dalej Nieruchomość”

 

 1. Informacja o organizatorze przetarg

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości.

 

     2. Adres sprzedawanej Nieruchomości 

                Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 75 (woj. lubelskie, 23-400 , Biłgoraj)

 3. Opis Nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności do lokalu użytkowego nr II położonego w Biłgoraju przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75 w województwie lubelskim, wraz z udziałem wynoszącym 123413/159996 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 91/1 o powierzchni 1674m2, dalej „nieruchomość”.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy o łącznej powierzchni wynoszącej 1 234,13 m2 położony na parterze, pierwszym piętrze oraz piwnicy, składający się z pomieszczeń biurowych, pomieszczeń technicznych, korytarzy, sali operacyjnej, zaplecza dla personelu, wc, szatni i wiatrołapu o powierzchni użytkowej wynoszącej 830,77 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 403,36 m2 usytuowanych na najniższej kondygnacji budynku o funkcji niemieszkalnej, położonego w Biłgoraju (kod: 23-400) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75.  Na podstawie decyzji Starosty Biłgorajskiego nr Z-117/2014 z dnia 31.03.2014 r., przedmiotowy lokal uzyskał samodzielność i posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju, V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW ZA1B/00085278/3. Z przedmiotowym lokalem jest związany udział wynoszący 123413/159996 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 91/1 o powierzchni 0,1674 ha.

 4.Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 1 511 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy złotych 00/100) netto

Bank informuje, że

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

 W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji płatnym przez Nabywcę.

 5.  Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.

2) Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Biłgoraju przy   ulicy Tadeusza Kościuszki 75 ”, należy składać na adres:

PKO Bank Polski SA

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

Al. Jana Pawła II 25, I piętro, pok. BSN

00-854 Warszawa

w terminie do dnia 17 maja 2017 r do godz. 15:00.

3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt.2. 

 

6. Dane które powinna zawierać oferta.

   1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
   2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
   3. numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
   4. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1061), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie, gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości,
   5. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
   6. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
   7. oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
   8. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów.
   9. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3- Zwrot wadium,
   10. oferowaną cenę netto
   11. datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

 

7. Informacja o WADIUM

1) Kwota wadium wynosi 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

2) Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości lokalowej położonej w Biłgoraju przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75.”

3) Wadium nie podlega oprocentowaniu.

4) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.

5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku cudzoziemców termin ten wynosi 13 tygodni.

 

8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży  

 Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru 

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

10. Rozstrzygnięcie Przetargu

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
 2. Bank zawiadomi pisemnie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.
 3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.

    5. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu.

11. Dodatkowe informacje

 Dla działki nr 91/1, ark.49, położonej w Biłgoraju brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

12. Odwołanie przetargu 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

13.  Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu) można uzyskać w Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie, przy. ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniela Chęcia (tel. 81 537 30 78, kom 724 132 479, adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń

Załącznik nr 2 – Konflikt interesów

Załącznik nr 3 – Zwrot wadium   

Załącznik nr 4-   Wypis z rejestru gruntów

Region: lubelskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy