Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości.

Informuje, że przygotowuje do zbycia  nieruchomość komercyjną połozoną w Biłgoraju przy  ul. Tadeusza Kościuszki 75 (woj. lubelskie, 23-400 , Biłgoraj)

Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności do lokalu użytkowego nr II położonego w Biłgoraju przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75 w województwie lubelskim, wraz z udziałem wynoszącym 123413/159996 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 91/1 o powierzchni 1674m2, dalej „nieruchomość”.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy o łącznej powierzchni wynoszącej 1 234,13 m2 położony na parterze, pierwszym piętrze oraz piwnicy, składający się z pomieszczeń biurowych, pomieszczeń technicznych, korytarzy, sali operacyjnej, zaplecza dla personelu, wc, szatni i wiatrołapu o powierzchni użytkowej wynoszącej 830,77 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 403,36 m2 usytuowanych na najniższej kondygnacji budynku o funkcji niemieszkalnej, położonego w Biłgoraju (kod: 23-400) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75.  Na podstawie decyzji Starosty Biłgorajskiego nr Z-117/2014 z dnia 31.03.2014 r., przedmiotowy lokal uzyskał samodzielność i posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju, V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW ZA1B/00085278/3. Z przedmiotowym lokalem jest związany udział wynoszący 123413/159996 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 91/1 o powierzchni 0,1674 ha.

Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 1 511 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy złotych 00/100) netto

Bank informuje, że:

 W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji płatnym przez Nabywcę.

 Dodatkowe informacje

 Dla działki nr 91/1, ark.49, położonej w Biłgoraju brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu) można uzyskać w Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie, przy. ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniela Chęcia (tel. 81 537 30 78, kom 724 132 479, adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Region: lubelskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy