Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28.02.2014r.   o godz. 15:20 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 204 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - działki ew. nr 80/18 o pow. 915m2. zabudowanej budynkiem mieszkalnym (1/2 bliźniaka) dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 304,23m2. Część powierzchni parterowej (75,70m2) zaadaptowana na gabinet fryzjersko-kosmetyczny  położonej: ul. Bławatków , Nowa Wola, 05-506 Lesznowola, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 308 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 981 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej surm oszacowania, to jest 130 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 79 10201026 0000 1602 0164 7536 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia lego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądził własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki Kancelaria Komornicza w Piasecznie 05-500 Piaseczno ul.Powstańców Warszawy 25A tcl. (22) 7502073, fax: (22)7267495 e-mail: piaseczno.radccki@kotnornik.plwww.komornikwptasecznie.pl  

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117457

 

Numer oferty: L/105/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 981.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka