Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim mającego siedzibę przy ul. Kosciuszki 13 w sali nr 26, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 83-212 Bobowo, Leśna 8A, dla którego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  Lokal mieszkalny położony jest na dwóch kondygnacjach na parterze i I piętrze budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 55,60m2. W skład lokalu wchodzą na parterze: klatka schodowa i kotłownia, na I piętrze trzy pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka. Udział we współwłasności nieruchomości związany z własnością lokalu przysługuje właścicielom i wynosi 14/100.

Suma oszacowania wynosi 87 253,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 439,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 725,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Gdańsku 92 1050 1764 1000 0023 4693 5030 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kosciuszki 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeż.-li nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie  zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione \v dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul

Kancelaria Komornicza w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 18A                                                                         

tel. fax+48 587750283 e-mail: starogard.kraul@komornik.pl          

                                     

 

Numer oferty: L/57/N/08/14
Region: pomorskie
Cena: 65.439,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie