Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie WALDEMAR MACIEJCZYK na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy Warszawska 47, 12-200 Pisz, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Bogumiły, 12-200 Pisz, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 160 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 532,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 071,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy 94 9364 0000 2002 0011 0927 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie mieszczącym się pod adresem: Warszawska 47, Pisz, 12-200 Pisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie WALDEMAR MACIEJCZYK Kancelaria Komornicza, Warszawska 47, Pisz, 12-200 Pisz tel. 87 4233996 / fax.

 

Numer oferty: L/48/N/08/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 120.532,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka