Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,  że  w  dniu 28-01-2014 o godz. 11:30  w  budynku  Sądu  Rejonowego  w  Wałbrzychu  z siedzibą przy Słowackiego  10, 11,  58-300 Wałbrzych,  odbędzie  się  pierwsza  licytacja  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy Staszica, 58-371 Boguszów Gorce, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest prawo własności samodzielnej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu.

Części składowe: 1. samodzielny lokal mieszkalny w położony przy ulicy Staszica w Boguszowie - Gorcach, powiat Wałbrzyski składający się z przedpokoju, łazienki z wc, 2 pokoi, kuchni, pomieszczenie gospodracze o łącznej powierzchni 49,40 m2. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych Niezgodność struktury i powierzchni lokalu ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej. Zgodnie   z   księgą   wieczystą     lokal     składa     się     z   1   pokoju   i   kuchni   o   łącznej   powierzchni  51,20 m2.  2. udział w prawie  użytkowania  wieczystego  gruntu  działki  związanym z własnością lokalu wynoszącym 193/1000 do dnia 2097-06-25 KW gruntowa. Łączna wartość rynkowa nieruchomości 87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w tym: Prawo własności lokalu mieszkalnego: 84.000,00zł. Prawo użytkowania wieczystego działki: 3.000,00zł Razem: 87.000,00zł Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pomieszczenie licytacji : sala 105 B.

Suma oszacowania wynosi 87 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 oddz. Wałbrzych 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Kinga Rasztar

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3/2, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 8421210 / fax. 74 8421210

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114656

Numer oferty: 65 250,00 zł.
Region: dolnośląskie
Cena: 65.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie