Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-04-2014r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach mającego siedzibę przy ul. Powstańców Warszawy 23 w sali nr 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w 44-187 Borowiany gm. Wielowieś , ul. Wiejska , działka nr 242/171 o powierzchni 5 883m2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 881 295,00zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 660 971,25zi brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to iest 88 129.50zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski S A. Oddział I w Gliwicach 42102024010000000202307338 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik  Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki Kancelaria Komornicza w Gliwicach 44-100 Gliwice Aleja Korfantego 10/5 tel.0 32 231-79-01. 

 
Numer oferty: L/116/N/11/10
Region: śląskie
Cena: 660.971,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka