Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-02-2014   r. o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 204 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego dwupoziomowego o powierzchni 75,46m2, zlokalizowanego na 2 piętrze budynku wielorodzinnego, składającego się z 4 pokoi, łazienki, WC, hallu, kuchni, 2 balkonów o powierzchni 3,15m2 i 6,95m2. Do nieruchomości lokalowej przynależy komórka lokatorska nr 4 o powierzchni 1,99m2. Właścicielowi nieruchomości przysługuje także udział wynoszący 7745/79567 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość wspólną stanowią działki ew. nr 140/12 i 140/13 opisane w księdze wieczystej położonego: 05-500 Mysiadło, Borówki 15G, Mysiadło, dla którego  Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.   

Suma oszacowania wynosi 373 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  249 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 380,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 79 10201026 0000 1602 0164 7536 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki 

Numer oferty: L/75/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 249.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie