Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2015 o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Borzyszewo, 72-300 Gryfice 001, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 212/10 o powierzchni 0,1200 ha, budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 159 m2 i budynek gospodarczego o powierzchni zabudowy 58 m2.

Suma oszacowania wynosi 434 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 325 800,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 48102028210000160200256404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 3, Gryfice, 72-300 Gryfice tel. 913844623 / fax. 913845032.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215132

Numer oferty: L/230/N/05/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 325.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka