Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie  art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2014 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości domu w stanie surowym zamkniętym o pow. 116 m.kw. wraz z działką o pow. 2300 m.kw.

Przedmiotem licytacji będzie działka o pow. 0,23 ha położona w msc. Boska Wola gm. Stromiec, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie. Działka nr 471/5 (obręb 0005) w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości boków około 62 m x 34 m i 63 m x 39 m. Dojazd drogą gruntową gminną w odległości do 150 m do drogi asfaltowej. Na działce wybudowany jest murowany budynek mieszkalny wolnostojący niepodpiwniczony w stanie surowym zamkniętym o powierzchni użytkowej 116,65 m2. Obiekt wybudowany ok. 2006 w trakcie wykończenia. Dom od postawienia niezamieszkały. Dom wg. projektu „Hania”. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działka w całości jest przeznaczona pod funkcje mieszkalnictwa rolniczego oraz inne, nieuciążliwe funkcje związane z produkcją rolną z funkcją uzupełniającą nieuciążliwych usług komercyjnych oraz nieuciążliwe funkcje produkcji pozarolniczej z przeznaczeniem dopuszczalnym pod funkcje mieszkalnictwa, mieszkalnictwa letniskowego i usług publicznych.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 160.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106.666,66zł. Najniższe postąpienie wynosi: 1.067,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto kancelarii komornika :PKO BP SA I O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym.

Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl .

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz ul. Niepodległości 52, 05-600 Grójec  tel.: 48 6646996 mail: grojec1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/143673

Numer oferty: L/100/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 106.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka