Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Marek Chlebowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2014 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Powstańców Wlkp. Brenno, 64-150 Wijewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 459 655,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 306 436,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 965,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Leszno 82102030880000860200056358.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lesznie mieszczącym się pod adresem: Dąbrowskiego 2, Leszno, 64-100 Leszno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Marek Chlebowski

Kancelaria Komornicza, B. Chrobrego 20, Leszno, 64-100 Leszno

tel. 65 5206219 / fax. 65 5291274

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159359

Numer oferty: L/85/N/08/14
Region: wielkopolskie
Cena: 306.436,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka