Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Arkadiusz Klimczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcinskiego 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wola Rakowa, 95-006 Brójce, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z dwóch działek o nr 537/2 o pow. 517 m2 i 538/2 o pow. 1937 m2. Na terenie nieruchomości znajduje się zdewastowany budynek mieszkalny zaadaptowany na cele gospodarcze z prawym skrzydłem gospodarczym (pow. budynku: 203,65 m2, pow. skrzydła 60,24 m2) oraz trzy budynki gospodarcze, z których dwa wykorzystywane są na cele działalności gospodarczej, zaś jeden pełni role zaplecza gospodarczego. 

Suma oszacowania wynosi 350 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 233 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O w Łodzi 13105014611000009071738646.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kopcinskiego 56, Łódź, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Arkadiusz Klimczak Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 133d, Łódź, 92-318 Łódź tel. 426422248 / fax. 42642224

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217685

 

Numer oferty: L/144/N/04/15
Region: łódzkie
Cena: 233.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka