Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2014 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Brudzewo, 84-100 Puck, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana - działki ewidencyjne nr 147/19 i 147/25 oraz nieruchomość gruntowa zabudowana - działki ewidencyjne 147/20, 147/21 , 147/22 , 147/23, 147/26 , 147/29 i 147/30. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAWANE SĄ ŁĄCZNIE. SUMA OSZACOWANIA wynosi łącznie 799 800,00 brutto zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 599 850,00zŁ Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 980,00zł Nieruchomość stanowią drogi wewnętrzne, dojazdowe do nieruchomości. Nieruchomość stanowią niezabudowane gruntowe działki: nr 147/19 - o pow. 1608 m2 - tereny dróg wewnętrznych, 147/25 - o pow. 427 m2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. Nieruchomość  stanowią zabudowane i niezabudowane działki. N/w działki, poza działką nr 147/26 o pow. 1511 m2, są zabudowane jednorodzinnymi domami mieszkalnymi w różnych stadiach budowy: działka nr 147/20 - o pow. 1339 m2, 147/21 - o pow. 1010 m2, 147/22 - o pow. 1011 m2, 147/23 - o pow. 1011 m2, 147/29 - o pow. 1061 m2 i 147/30 - o pow. 1484 m2. 

ŁĄCZNA Suma oszacowania wynosi 799 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 599 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52102018530000970201321082.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych,  ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej MigowskiKancelaria Komornicza, Swarzewska 64, Puck, 84-100 Puck tel. 058 6731122 / fax. 058 6731122.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/145960

 

Numer oferty: L/116/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 599.850,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka