Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Szkolna 1, 49-300 Brzeg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu prowadzi księgę wieczystą.

 Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 15 1020 3668 0000 5102 0094 4140.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Adam Piecuch

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 5, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774165022 / fax. 774440155

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/198595

Numer oferty: L/169/N/01/15
Region: opolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie