Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.03.2015r., o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Brzezina (działka numer 12/16), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta. 

Suma   oszacowania   wynosi   314 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 235 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 400,00 zł. 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku PKO BP S.A. numer 21 10205242 0000 2502 0261 9229. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Pouczenie:

  1. Zgodnie z art. 976§1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  2. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  3. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora ul. Śląska 3/2, 55-300 Środa Śląska tel.: 71 3966729 mail: sroda.pokora@komornik.pl

Numer oferty: L/36/N/03/15
Region: dolnośląskie
Cena: 235.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka