Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-01-2014r. o godz. 11:20 w Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Giżycku 11-500 Giżycko,   ul. Warszawska 28   odbędzie   się   druga   licytacja    nieruchomości   stanowiącej   dom  jednorodzinny wolnostojący    o   pow.  użytkowej 134,68 m.kw wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 209,33 m.kw. Działka nr 135/1 o pow. l,2814ha oraz działka nr 136/6 o pow. 0,94ha  położonej: 11-600 Węgorzewo, Brzozowo, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 281 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 187 666,67zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest   28 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111 .

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.l4:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul. Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska

ul. Krzywa 2/3, 11-600 Węgorzewo

tel.: 87 4273227

email: wegorzewo@komornik.pl

Numer oferty: L/42/N/12/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 187 666,67 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka