Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- lokalu mieszkalnego położonego przy Sikorskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój, dla którego Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony w miejscowości Busko-Zdrój, Osiedle Sikorskiego 3,  wraz z prawem współwłasności części wspólnych budynku i gruntu. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 49,75 m2. Lokal położony jest na pierwszym pietrze budynku pięciokondygnacyjnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, łazienki oraz przedpokoju. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

Suma oszacowania wynosi 161 746,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 309,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 174,60 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- lokalu użytkowego, położonego przy Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, dla którego Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości: lokal użytkowy , położony w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki, wraz z prawem współwłasności części wspólnych budynku i prawem współużytkowania wieczystego gruntu. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 19,25m2. Lokal położony jest na parterze budynku pięciokondygnacyjnego, jedno klatkowego. Składa się z dwóch pokoi. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

Suma oszacowania wynosi 65 538,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 153,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 553,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS Solec - Zdrój 49 85170007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Paweł Masalski Kancelaria Komornicza, Kościuszki 28, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrój tel. 413783879 / fax. 413783879.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222356

 

Numer oferty: L/167/N/05/15
Region: świętokrzyskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy
Mieszkanie