Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa na podstawie art. 954 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2015 o godz. 12:00 w kancelarii komornika przy ul. Nowotarskiej 26 A w Zakopanem odbędzie się druga licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym, położonej w rejonie: Bustryk, 34-520 Poronin , dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość położona w miejscowości Bustryk gmina Poronin mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem Przedmiotowa nieruchomość położona w południowej części miejscowości na obszarze luźnej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej 5788/6 o powierzchni 0,1090 ha Dojazd do nieruchomości od strony południowej drogą gruntową. Działka ewidencyjna 5788/6 ma nieregularny wydłużony kształt. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona i nie jest porośnięta drzewostanem leśnym. Teren porośnięty trawą.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin sołectwa BUSTRYK zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Poronin nr XXXI/163/2013 z dnia 14.02.2013 roku, działka ewidencyjna 5788/6 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 2MU2d. 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 155.854,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą wartości oszacowania tj. kwotę 77.927,00 zł Przystępujący do licytacji zgodnie z art. 867 ind. 1 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6. zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15.585,40 zł  w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao SA I Oddział w Zakopanem ul. Krupówki 19 nr: 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6 kpc nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia co nastąpi niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego. Jeżeli nabywca nie uiści pozostałej części ceny nabycia poniesie odpowiedzialność z art. 872 § 3 kpc a skutki przybicia wygasną.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A, 34-500 Zakopane tel. 182068499 / fax. 182068499.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194158

Numer oferty: L/44/N/01/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka