Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Grażyna Rasch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Tczewska, 85-382 Bydgoszcz, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka o powierzchni 0,0413 ha stanowiącej tereny mieszkaniowe- B.Budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia netto kondygnacji nadziemnych budynku wynosiła 113,53 m2 (norma PN-ISO 9836). Ponadto pod całym budynkiem oraz tarasami piwnice z kotłownią i garażem. Wysokość w piwnicach około 1,97m.

Suma oszacowania wynosi 345 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 230 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA I O Bydgoszcz 86 20300045 1110 0000 0197 0470.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin 20.05.2014 - 02.06.2014, godziny oględzin 12:00 - 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Grażyna Rasch

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 5, Bydgoszcz, 85-004 Bydgoszcz

tel. 052 341 52 77 / fax. 052 323 30 16

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/140248

Numer oferty: L/126/N/05/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 230.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka