Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Marcin Łągiewka Kancelaria Komornicza w Bytomiu na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2014 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu z siedzibą przy Piekarska 1, 41-902 Bytom, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Bytomiu, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka nr 2308/147 obręb Bobrowniki, Powierzchnia 472 m2 Działka o powierzchni 472 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 71 m2. Suma oszacowania wynosi 492 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 369 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Krakowie 60 1050 1445 1000 0023 0270 4081.

Komornik wskazuje jako preferowany sposób wniesienia rękojmi wpłacenie wymaganej kwoty na najpóźniej dwa dni przed licytacją na konto komornika 60 1050 1445 1000 0023 0270 4081 ING Bank Śląski SA O. w Krakowie.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem kancelarii komornika, oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, Sekretariat do Spraw Cywilnych i Egzekucyjnych (pokój 232) w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

Marcin Łągiewka Kancelaria Komornicza w Bytomiu

41-902 Bytom , ul. Piłsudskiego 57/6,

tel. 327280482 / fax. 327280312

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/143995

Numer oferty: L/216/N/05/14
Region: śląskie
Cena: 369.525,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka