Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Dawid Wnuk na podstawie an. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu mającego siedzibę przy ul. Piekarska I w sali rozpraw nr 230. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego, położonej: 41-902 Bytom. Fałata 22, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczysta. 

Suma oszacowania wynosi 109 800,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 350,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunku bankowym komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: INC Bank Śląski SA 54 1050 1142 1000 0023 6912 0445 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły ora/ inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:00 do godz. 15:00 ora/ przeglądać w sekretariacie Sekcji do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych. w pokoju 232 Sądu Rejonowego w Bytomiu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzec/, nabywcy be/ zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złoża dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem / nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza w Bytomiu 41-902 Bytom Kwietniewskiego 5/3 tel. 32 724 03 70.

Numer oferty: L/106/N/09/14
Region: śląskie
Cena: 82 350,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie