Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Marcin Łągiewka Kancelaria Komornicza w Bytomiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu z siedzibą przy Piekarska 1, 41-902 Bytom, pokój 230, odbędzie się druga licytacja: 

- lokal mieszkalny położony przy Gen. Grota - Roweckiego 2, Bytom, 41-907 M. Bytom, dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 86 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 733,33 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem kancelarii komornika, oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sekretariacie Sekcji do Spraw Cywilnych i Egzekucyjnych (pokój 232) w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

Marcin Łągiewka

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 57, Bytom, 41-902 Bytom

tel. 327280482 / fax. 327280312

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214007

 

Numer oferty: L/42/N/04/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 57.733,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie