Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2014r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy Sekcja d/s Cywilnych Egzekucyjnych 41-902 BYTOM, ul. Piekarska 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z przynależną piwnicą o powierzchni 45,5900m2 położonego: 41-902 Bytom, ul. Glinki 3, dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 48 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36.000,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O/Bytom 73 10501230 1000 0090 6889 8536 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu przy ul. Piekarska 1 pok. 232 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jacek Wiesiołek ul.Piekarska 94/3 41-902 Bytom, tel.: 032 280 0547.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/145417

Numer oferty: L/257/N/05/14
Region: śląskie
Cena: 36.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie