Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Bytomiu  Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w  związku  z art. 955 kpc, że w dniu 16/09/2014 o godz.1230 sala 230 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się: pierwsza licytacja 1.Przedmiotem licytacji jest : Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Bytom, przy ul. Hlonda 19 posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie   Rejonowym  Bytom.   Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużnika  41-933 Bytom, ul. Spokojna w całości. Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (592/10000) w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 25/06/2095r, na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem , objęty księgą wieczystą.

Suma oszacowania udziału wynosi: 163.904,00 zł - cena wywołania udziału wynosi : 122.928,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 16.390,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego : 42105012301000009099470487 ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul.Strzelców Bytomskich 1 lub w gotówce , w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art 962 kpc.w związku z art 953 kpc. - nieruchomość można oglądać w dniu: 11/08/2014 o godz. 11:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem - akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 232 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński Bytom, ul. Dworcowa 24, tel. (32) 281-26-12

Numer oferty: L/90/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 122.928,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie