Opis

Komornik   Sądowy  przy Sądzie   Rejonowym   w   Bytomiu   Wiesław   Gaczyński  zawiadamia   na   podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26/05/2015  sala 230 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu  odbędzie się: pierwsza licytacja udziałów w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony  w Bytomiu  przy ul. Zabrzańskiej . Nieruchomość ta posiada założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Bytomiu. Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (1683/100000) wprawie użytkowania wieczystego gruntu , na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem, objęty księgą wieczystą KW.

Łączna suma oszacowania udziałów nieruchomości wynosi 154.432,00 zł ; suma wywołania wynosi: 69.494,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości  10% ceny oszacowania każdego udziału w nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego : ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul.Strzelców Bytomskich 1  42105012301000009099470487    lub w gotówce , w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia,  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu  na zasadzie art 962 kpc.w związku z art 953 kpc.   - nieruchomość można oglądać w dniu: 29/04/2015 o godz. 11:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem - akta postępowania egzekucyjnego  można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 232.

W ciągu  dwóch  tygodni  przed licytacją Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński ul.Dworcowa 24 tel. (32) 281-26-12.

 

Numer oferty: L/27/N/05/15
Region: śląskie
Cena: 69.494,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie