Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2015 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Sienkiewicza, 05-319 Cegłów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z : 1 - Działki gruntu o numerze ew. 659/1 o powierzchni 0,0694ha, o wartości 35.165,00zł.2 - Budynku mieszkalnego z 1927r. rozbudowanego w 1997r. o powierzchni zabudowy 139,90m2, powierzchni użytkowej 98,29m2, o wartości 176.360,00zł.Łączna wartość szacowanej nieruchomości wynosi 211.525,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 211 525,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 643,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 152,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank O/Mińsk Maz. 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Lech Szymański

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 14 B, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 7403 / fax. 25 758 7403

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194406

 

Numer oferty: L/1/N/02/15
Region: mazowieckie
Źródło: Ogłoszenia klienta
Rodzaj: Dom
Działka