Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2013 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości  położonej przy PKWN, 84-312 Cewice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
1/2 części nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 37/6, 37/13, 37/14 o łącznej pow. 20 780m2 zabudowana obiektami magazynowo-usługowymi wraz z częścią mieszkalną. Obiekt I - główny o pow. 1 375m2: obiekt o funkcji usługowo-magazynowej w części funkcja mieszkalna. Obiekt jednokondygnacyjny - część mieszkalna - druga kondygnacja. Obiekt murowany - tynki cementowo-wapienne. Na obiekt składa się zespół pomieszczeń - obecnie nieużytkowanych i częściowo zdewastowanych - skradzione rury, sieć energetyczna. Dach płaski, obiekt nieocieplony. Obiekt II: obiekt usługowy w części północno-wschodniej - w stanie likwidacji - brak dachu, zdemontowane urządzenia związane z obsługą obiektu. Dodatkowo na nieruchomości obiekt drewniany i pozostałości po konstrukcji nowej hali. Wszystkie te elementy o bardzo złym stanie technicznym i użytkowym. Nieruchomość w części ogrodzona i zagospodarowana. Część działki utwardzona - dojazd do obiektu. Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Działka nr 37/6 w znacznym stopniu porośnięta roślinnością - drzewostan, niedostępna o dużych różnicach terenu. Media - prąd, woda, kanalizacja. Dostęp do drogi publicznej - działka 34 - Powiat Lęborski - Zarząd Dróg Powiatowych. Wypis z rejestru gruntów : działka nr 37/6 o pow. 1,04ha (B-RV 0.05ha, B-RVI 0.99ha), działka nr 37/13 o pow. 1,0326ha (B-RV 0.7032ha, B-RVI 0.3294ha), działka nr 37/14 o pow. 0,0054ha (Ba 0.0054ha). 

Suma oszacowania wynosi 124 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:  obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork

tel. 598622915 / fax. 598622915

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104681

Numer oferty: L/51/N/11/13
Region: pomorskie
Cena: 93.375,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Mieszkanie